������� ������������ ����� ������ �����!!!
����:


  2003

  1953
  1953

2  1928
2  1928

 
����������� �������� ��� - �������� $2 1976 �. ��������� ����� C, ������� ������, ������� Neff-Simon


<< ��������� ����� 1976 �.

�������� $2 1976 �. ��������� ����� � (�����������) , ������� ������, ������� Neff-Simon

������� - ����� ���������, �� ������� - ���������� ���������� ������������� 1776 �. .

������ �� ���������: KL#1629, Fr#1935�:

����� ��������: 33.800.000

 $2 1976 .  ,  ,  Neff-Simon

 


: